GNA 2017. – saopštenje

GLOBALNA NEDELJA AKCIJE ZA OBRAZOVANJE
23-29. APRIL 2017.

Borite se za obrazovanje. Vreme je!
Globalna nedelja akcija za obrazovanje (GAWE) je međunarodna godišnja kampanja predvođena Globalnom kampanja za obrazovanje (GCE) uz podršku UNESCO-a, koja treba  da  podigne svest o važnosti obrazovanja za postizanje održivosti i realizaciju obaveze da se postignu globalni ciljevi Obrazovanja do 2030. godine. Ovogodišnja tema je  “odgovornost za realizaciju SDG 4 i učešće građana” koja treba da  naglasi značaj transparentnog, odgovornog i participativnog upravljanja za ispunjenje u celosti SDG 4.
Od 23. do 29. aprila, GAWE kampanja  promoviše ključnu ulogu građana u učešću u postupku donošenja obrazovnih  politika i praćenju napretka.

Ključne UNESCO  poruke o odgovornost i i učešću građana

Obrazovanje je osnovno ljudsko pravo i svi  treba da imaju mogućnost da ostvare to pravo. Da bi ispunile ovo, zemlje moraju osigurati univerzalni pristup inkluzivnom i jednakog kvaliteta obrazovanju  i učenju, od čega najmanje devet godina školovanja treba da bude besplatno i obavezno, i to za sve.
Obrazovanje je javno dobro. Kao nosioci posla, vlade imaju primarnu odgovornost za ostvarivanje  prava na obrazovanje, ali  i centralnu ulogu kao čuvari efikasnog, pravičng  i efikasnog upravljanja i finansiranja javnog obrazovanja.
U zajedničkom društvenom poduhvatu,  koji podrazumeva inkluziju  u obrazovanje,  formulisanju javne politike i implementacije u društvo, nastavnici i pedagozi u državnim i privatnim školama, privatni sektor, lokalne zajednice, porodice, mladi i deca, … imaju važnu ulogu u ostvarivanju prava na kvalitetno obrazovanje.
Svi partneri moraju da snose odgovornost: multilateralne organizacije treba da budu odgovorne za svoje članice; ministarstva obrazovanja i drugih srodnih ministarstava građanima; donatori nacionalnim vladama i građanima;  škole i nastavnici  obrazovnim  zajednicama i, šire gledano,  građanima.
Sistemi uzajamne odgovornosti treba da obuhvate transparentan monitoring i izveštavanje o finansiranju obrazovanja, sa posebnom pažnjom da se osigura način da se finansijska sredstva usmere ka  postizanju cilja kod najugroženijih nacija i populacija, a najmanje za razvijene zemlje.
Poboljšanje upravljanja i odgovornosti može da poveća efikasnost, a efikasno korišćenje postojećih resursa i obezbeđeno finansiranje  od strane zajednice pomoći će onim  učenicima kojima je pomoć najviše potrebna.
Vlade treba da uspostave procedure  koje če  uključiti sve zainteresovane strane u planiranju, sprovođenju i praćenju obrazovnih politika i strategija. Participacija mora početi sa uključivanjem porodica i zajednica,  a povećana transparentnost  garant je dobrog upravljanja u obrazovnoj administraciji.
To je Agenda naroda, od naroda, i za narode.

SDG4 – Ključ  Obrazovanja do 2030

Cilj “Obrazovanja 2030”, je  u tome da sve zemlje  realizuju globalni cilj  održivog razvoja br. 4  (SDG4)  –  obavezu da osiguraju inkluzivno i besplatno kvalitetno obrazovanje za sve  i promovišu mogućnosti za doživotno učenje za sve. Kako je  Cilj 4.  ključ za ostvarivanje i on podupire  sve druge razvojne ciljeve, bez realizacije  Cilja 4.  ne može se očekivati  da će biti realizovani i svi preostali globalni ciljevi održivog razvoja.

Sve zemlje se posebno  obavezuju da će:

Osigurati 12 godina slobodnog, javno finansiranog, uravnoteženog kvaliteta osnovnog i srednjeg obrazovanja, od čega najmanje devet godina mora biti  obavezno, a što će  dovesti do relevantnih ishoda učenja.
Podsticati  odredbu o  najmanje godinu dana besplatnog i obaveznog  kvalitetnog  predškolskog obrazovanja, kao  i da sva deca imaju pristup kvalitetnom razvoju u ranom detinjstvu, briga i obrazovanje.
Osigurati da obrazovanje dovede do efikasnog sticanja osnovnih kompetencija kao kamena temeljca za doživotno učenje.
Osigurati da učenje bude ulaznica  i za svet rada i za građanstvo u globalnom svetu.
Osigurati  ujednačen pristup svim nivoima obrazovanja i stručnog osposobljavanja za sve ranjive populacije, uključujući osobe sa invaliditetom i  decu autohtonih naroda, i osiguraju rodnu ravnopravnost u obrazovanju do 2030. godine.
Osigurati da svi mladi (15-24 godina) postignu adekvatnu pismenost i veštine računanja.
Osigurati širi i ujednačen pristup sticanju stručnih veština i visokom obrazovanju.
Obezbediti sigurno i inkluzivnog okruženja za učenje.
Obezbediti adekvatne postupke za zapošljavanje nastavnika, obuku i profesionalni razvoj i status.
Sve zemlje se pozivaju da se pridržavaju međunarodnih i regionalnih merila za iznose prosvetnih budžeta i da, shodno tome,   izdvoje najmanje 4 – 6% bruto društvenog  proizvoda i / ili najmanje 15 – 20% od ukupne javne potrošnje za obrazovanje.
Aktivisti SDG4 – Obrazovanje 2030. upozoravaju da je ispunjenje svih obaveza koje se odnose prema zvaničnom Fondu pomoći za razvoj (ODA) od ključnog značaja, i  da to podrazumeva  obaveze razvijenih i bogatih zemalja da izdvoje  0,7 odsto  svoga bruto društvenog  proizvoda (BDP)  u ODA, a da  do 2020. godine, izdvoje  najmanje 15-20% svih ODA sredstava za obrazovanje (od toga polovinu za osnovno obrazovanje) i da dodele još najmanje 4% humanitarne pomoći za  razvoj obrazovanja u siromašnim i nerazvijenim zemljama.
Poštovane kolegnice i kolege, očekujemo da i Vi uzmete aktivno učešće u realizaciji ovogodišnje Globalne nedelje akcije za obrazovanje!
Sva deca imaju pravo na kvalitetno obrazovanje!
Pridružite se!
Novi Sad, 26.04.2017.god.
prof. Hadži Zdravko M. Kovač

2017-04-26 hzmk GNA Borite se za obrazovanje

 

About the Author

admin

Leave a Reply