Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд, Немањина 22-26

Предмет: Решење о престанку  чланства  лицу овлашћеном за представљање и заступање Синдиката радника у просвети Србије (СРПС) – члана Независног синдиката јавних служби Србије

У складу са чланом 17 и 18. Статута Независног синдиката јавних служби  Србије (НСЈСС), Председништво Синдиката издаје

Р Е Ш Е Њ Е

о престанку чланства Слободану Брајковићу и праву на заступање и представљање Синдиката радника у просвети Србије

Независном синдикату јавних служби Србије (НСЈСС), основаном за територију Републике и уписаном у Регистар Решењем број 110-00-742/2010-02 од 26.07.2010. под редним бројем 21781 су се обратили представници синдиката чланова  НСЈСС: Независног синдиката јавних служби Војводине уписаног у Регистар Решењем број 110- 00-530/2010-02 од 28.05.2010. под редним бројем 21702 и Независног синдиката просветних радника Војводине уписаног у Регистар Решењем  број  110-00-146/2008-02 од 06.02.2008. под редним бројем 20520 који су својим писменим дописима указали на низ незаконитости, нерегуларности и поступака којима се крши Статут Синдиката радника у просвети Србије, као једног од оснивача и члана  Независног  синдиката  јавних служби Србије од стране председника Републичког одбора СРПС-а, Слободана Брајковића. Увидом у приложену документацију и Статут СРПС-а,  Председништво НСЈСС је констатовано да је именованом Слободану Брајковићу по члану 31. Статута СРПС-а престао мандат одласком у пензију. Како је на тај начин именованом престао мандат и чланство, он је био у обавези да одступи са места председника, што он до дана данашњег није учинио, већ се и даље у јавности представља као  председник СРПС-а.  Шта више, нестатутарно је пролонгирао одржавање III Конгреса СРПС-а који је требало одржати најкасније до 26.03.2017. како би и даље нестатутарно и нелегално вршио функцију председника РО СРПС-а.

С обзиром на утврђено чињенично стање, Председништво је донело одлуку да именованог Слободана Брајковића, који је  више  година у  статусу  пензионера искључи из Синдиката и одузме му право да представља и заступа Синдикат радника у просвети Србије (СРПС). Истовремено се овлашћује генерални секретар СРПС-а, Ранко Хрњаз да у складу са Статутом СРПС-а и овлашћењима генералног секретара која су му дата Статутом у примереном року и у сарадњи са надлежним органима СРПС-а у техничком мандату закаже и одржи III Конгрес СРПС-а на коме би се изабрали легални представници СРПС-а.

Београд, 14.11.2017.год.
Хаџи Здравко М. Ковач,
председник НСЈСС

2017-11-17 Rešenje o prestanku članstva S.B

 

By admin