Министру просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Н/р министру господину Младену Шарчевићу 

Поштовани господине министре,

Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи који је, измењен, а ступио на снагу 25. јула ове године, у члану 2 став 2 тачка 4) прописано је да: ”Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави из страног језика као обавезног предмета у  првом  циклусу  основног  образовања  и  васпитања  могу  да  изводе  лица,  и  то професор разредне наставе, који је на основним студијама савладао програм Модула за страни језик (60 ЕСПБ – Европски систем преноса бодова) и са положеним испитом Б2”, док се ставом 4 истог члана утврђује: ”Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији, или међународно признатом исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 (C1 или C2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.” 

Чињеница је да професори разредне наставе који су образовање стекли на Учитељским факултетима по прописима о високом образовању који су се примењивали до 10.септембра 2005. године нису имали било какве модуле страног језика, те самим тим не могу испунити услов о 60 ЕСПБ из програма Модула за страни језик. Да ли то значи да, у случају да, и поред испуњености услова о Б2 положеном испиту, МПНТР поменутим лицима одбије захтев за признавање стручности да предају страни језик од 1. до 4. разреда како је дефинисано у истом члану поменутог Правилника али у ставу 5? Надамо се да је у питању грешка, јер се у последњем ставу члана 2, у набрајању лица која имају предност у заснивању радног односа, помињу професори разредне наставе, али без услова о 60 ЕСПБ.

У ситуацији када се смањује број одељења, што миграцијом (исељавањем целих породица из Србије), што као последица нових Упутстава о формирању одељења, која су, узгред буди речено, супротна Закону о основном образовању и васпитању, потпуно је јасно да ће велики број наших колега постати технолошки вишак. Како у тој ситуацији да се постави школа којој за преузимање јави лице које има положен Б2 и Решење МПНТР, али је основне студије завршило пре Болоње и нема 60 ЕСПБ? Са друге стране „стручни“ су професори разредне наставе који су завршили по Болоњи, али и наставници предметне наставе који су на основним студијама положили испите из педагошке психологије или педагогије и психологије, као и методике наставе?! Како да поступе радне подгрупе када им се такво лице обрати са захтевом за ”укрупњавање норме”?

Дакле, сви они су стручни за рад са децом од 1. до 4 разреда, а професори разредне наставе пре Болоње нису? Молимо Вас да ову, још једном, надамо се ”техничку” грешку, што пре исправите да не дођемо у исту ситуацију као са наставницима са VI степеном стручне спреме августа 2016. године, било изменом Правилника, било достављањем Упутства школама како да поступе у случајевима преузимања.

У Новом Саду
14.август, 2018.године
Потпредседник НСПРВ
Душан Кокот

2018-08-14 MINISTRU-MLADENU-SARCEVICU 1

 

By admin