Dopis ministru

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Beograd, Nemanjina 22-26
N/r g-dinu Mladenu Šarčeviću, ministru  

Poštovani,

Nakon uočene nelogičnosti polovinom 2017 godine, reprezentativni sindikati u prosveti su inicirali zahtev za rešavanjem problema plata zaposlenih u osnovnom, srednjem obrazovanju i učeničkom standardu koji su zaposleni na poslovima za koje je, u skladu sa Pravilnikom, predviđena srednja stručna sprema (domari, administrativni radnici…).

Ti zaposleni su dobijali gotovo istu platu kao fizički radnici, a u nekim mesecima (zavisno od broja radnih dana i dodataka na minuli rad) i manju.

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Vojvodine je na tom sastanku ukazao na problem nezakonitog obračuna plata toj kategoriji zaposlenih, pošto im osnovice za obračun plata nisu uvećane u skladu sa Zakonom o budžetu. Iz tog razloga ste Vi organizovali sastanak na koji ste pozvali i predstavnike Ministarstva finansija, sa ciljem rešavanja ovog problema. Nažalost, nakon neprimerenog i neprofesionalnog nastupa predstavnika Ministarstva finansija, Vi, kao i tadašnji Vaš pomoćnik za finansije ste bili saglasni da je jedino rešenje da se tužbeni zahtev, koji je OŠ “Slavko Rodić” Lazarevo priznala kao osnovan, preko državnog pravobranilišta vrati na ponovno odlučivanje, kako bi sud dao poslednju reč koju će morati svi poštovati.

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Vojvodine se sa tim predlogom nevoljno saglasio, ali i slučaj doveo do kraja, nedvosmisleno dokazavši da smo i tada bili u pravu i da plata zaposlenima sa srednjom stručnom spremom u navedenom periodu nije bila obračunavana u skladu sa zakonom, što potvrđuje pravosnažna presuda broj: 20 PI.598/18  od 26.03.2019 godine, a koja je pravosnažna i izvršna od 09.05.2019. godine za isplatu osnovnog duga, a pravosnažna i izvršna 06.06.2019. godine u delu za parnične troškove.

Poštovani, ova presuda je odavno prosleđena Vašim saradnicima i izvršeno plaćanje u skladu sa istom od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Podsećam Vas da je na pomenutom sastanku preovladavalo mišljenje, a da je i Vaš stav bio, da nema potrebe pokretati veliki broj sudskih sporova, nego da je dovoljno i pomenuti dovesti do kraja, što će presudno uticati na dogovor sa ministarstvom finansija u sveobuhvatnom rešavanju problema.

Iz tog razloga Vas molimo da što pre sazovete sastanak sa predstavnicima sindikata koji su inicirali navedeni problem, a sa ciljem rešavanja istog bez bespotrebnih novih sudskih troškova.

Koliko je značajno sveobuhvatno rešenje ovog problema, govori činjenica da je veliki broj škola u predhodnoj godini ostao bez domara kojima je pored navedenog problema novim Pravilnikom dodato u opis poslova grejanje objekata, pored poslova koji su se do sada podrazumevali, a nigde nisu normirani, a to su u nekim seoskim školama održavanje kruga koji se prostire na više hektara, čišćenje snega…

Velikom broju ovih zaposlenih je zbog manje grejne površine, prepolovljena norma, pa samim tim i plata. Morate priznati da nije realno da nekoga ko mora biti stručan za održavanje objekta i opreme i licenciran za kotlove za grejanje ne može stimulisati plata od petnaestak hiljada dinara i da je logično da će, ako se to ne ispravi, na kraju napustiti takav posao.

Novi Sad,14.10.2019.g.
Ranko Hrnjaz, predsednik
U prilogu: Presuda br: 20П1.598/18 од 26.03.2019. године

About the Author

admin