Šarčević: Još jedna proba „male mature“

Ministar prosvete Mladen Šarčević ocenio je u utorak  da školska godina nije izgubljena i objasnio da je ideja bila da se u bezbednim okolnostima nastava završi onlajn od vrtića do fakulteta, što je uspelo, a od juna se rade drugi poslovi koji su sada bezbedniji. “Ovo je bilo: sedaj u avion i vozi, da li si znao ili nisi nije te niko ni pitao”, rekao je Šarčević za RTS i ocenio da nije bilo “lutanja”. Govoreći o maloj maturi, Šarčević je naveo da su uvedene novine, napravljena je proba onlajn koja je služila samo za proveru. On je rekao da će “mala matura imati pretfazu”. Šarčević je naveo da su učenici imali testove zatvorenog tipa da bi moglo lakše da se obavi onlajn. “Uradiće još jednu probu time što će 1. juna doći u školu, dati knjižicu, da pečatiraju sliku, nose dva testa kući – maternji i kombinovani test, pogledaće tipove pitanja da osete test. Drugog juna to donose u školu i rade matematiku po modelu koji je sličan prošle godine i nemaju šta da se brinu”, rekao je Šarčević.

Pripremna nastava za osmake na RTS 3 za polaganje završnog ispita

U Konkursu za upis učenika u prvi razred srednje škole u Republici Srbiji za školsku 2020/2021. godinu objavljen je pregled svih obrazovnih profila, po područjima rada i trajanju  obrazovanja, kao i broj mesta u srednjim stručnim školama  i gimnazijama čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. Takođe, u Konkursu je objavljen i kalendar upisnih aktivnosti.

Učenici osmog razreda polažu završni ispit u matičnoj osnovnoj školi, rešavanjem tri testa –  iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovani test. Polaganje testa iz srpskog/maternjeg jezika biće održano 17. juna od 9 do 11 časova, testa iz matematike 18. juna od 9 do 11 časova i rešavanje kombinovanog testa 19. juna od 9 do 11 časova, navodi se u Konkursu.

Na osnovu uspeha na završnom ispitu učenik može da osvoji najviše 40 bodova, odnosno najviše po 13 bodova na testu iz srpskog/maternjeg jezika i matematike i 14 bodova na kombinovanom testu.

Privremene rezultate završnog ispita osnovne škole objaviće 23. juna do 8 časova. Ukoliko imaju žalbe na rezultate završnog ispita učenici mogu podneti u osnovnim školama 23. juna od 8 do 15 časova. Prijem i rešavanje žalbi učenika na rezultate završnog ispita u okružnim komisijama je 24. juna od 8 do 16 časova, a objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita je 28. juna do 8 časova.

Učenici liste želja podnose u matičnim osnovnim školama 29. i 30. juna od 8 do 15 časova. Liste želja biće objavljene  4. jula, kada učenici mogu da provere tačnost liste želja, a Objavljivanje zvanične liste želja  biće 5. jula do 12 časova. Zvanične rezultate raspodele kandidata po srednjim školama i obrazovnim profilima, odnosno po smerovima gimnazija objavljuje matična osnovna škola 7. jula do 24.00 časa. Kandidati koji su raspoređeni za upis u srednju školu obavljaju upis u srednju školu u koju su raspoređeni 08. i 09. jula od 8.00 do 15.00 časova. Pravo na rangiranje radi upisa u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem trajanju stiče učenik koji je ostvario ukupno najmanje 50 bodova po osnovu uspeha na završnom ispitu i opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole.

Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Republici Srbiji za školsku 2020/2021. godinu možete pogledati na sledećem linku http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/2020-KONKURS-ZA-UPIS-U-SREDNJU-SKOLU-25-05-20-1.pdf

Učenici, osmog razreda polažu probni završni ispit  u školi 2. juna. U ponedeljak, 1. juna  učenici dobijaju testove iz srpskog/maternjeg jezika i kombinovani test u školi i rešavaju ih kod kuće, a 2. juna donose te testove u školu, dok  u školi rešavaju test iz matematike. Na probnom završnom ispitu, učenici i nastavnici, praktično prolaze kroz utvrđene procedure u polaganju završnog ispita, s obzirom na to da je probni završni verna simulacija završnog ispita (vreme dolaska, potrebni pribor, postupanje i pravila pre, u vreme i nakon završnog ispita, organizacija prostora i rada, uloge odeljenjskog starešine, dežurnih nastavnika, supervizora i drugo).

Učenici osmog razreda od 27. aprila 2020. godine, imaju mogućnost da preko sajta www.mojaucionica.gov.rs, preko kojeg su i realizovali test za samoprocenu znanja, mogu preuzeti testove i rešenja sa prethodnih završnih ispita koje su rešavale generacije malih maturanata u periodu od 2011. do 2019. godine.

Od 25. maja 2020. godine, učenici koji su se prijavili za polaganje prijemnih ispita za upis u specijalizovane srednje škole sa posebnim sposobnostima za matematiku, fiziku, računarstvo i informatiku, biologiju i hemiju, učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, učenike koji deo nastave ostvaruju na stranom jeziku mogu preuzeti testove i rešenja sa prošlogodišnjeg prijemnog ispita. U periodu od 3. do 15. juna 2020. na kanalu RTS 3, u periodu 13.15-16 časova, biće emitovana pripremna nastava na daljinu za učenike osmog razreda. Sve navedeno predstavlja dodatni vid podrške za pripremu završnog i prijemnog ispita za osmake koji se pripremaju za malu maturu i upis u srednju školu.

Ministarstvo: Sistemska podrška razvoju kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja

Razvoj sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja (PVO) u Srbiji temelji se na iskustvima dobre prakse i na strateškim prioritetima u oblasti obrazovanja i vaspitanja. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje (PVO) u Republici Srbiji ima dugu tradiciju, mnogo iskustava dobre i kvalitetne prakse kao i veliki stručni potencijal. Reformske inicijative u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja proističu iz Strategije razvoja sistema obrazovanja do 2020. godine (Službeni glasnik RS, br.108/12) i pratećeg Akcionog  plana koji u fokusu imaju unapređivanje dostupnosti, kvaliteta i pravednosti sistema PVO.

Polazišta u izradi novih Osnova programa PVO su nastala na osnovu dogovora svih ključnih aktera u PVO. Postojao je konsenzus među svim ključnim akterima stručnim udruženjima praktičara, predstavnicima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za unapređivanja obrazovanja i vaspitanja, predstavnicima akademske zajednice, o potrebi izrade novih osnova programa koje će uvažiti i osloniti se na: vrednosti dosadašnje prakse i iskustva, kao i kontekst u kome se PVO u Srbiji realizuje, savremena teorijska sagledavanja deteta, učenja i funkcije sistema PVO, rezultate istraživanja uovoj oblasti, relevantna dokumenta međunarodne obrazovne politike, primere dobre prakse drugih zemalja, dostignuća i iskustva projekata u oblasti PVO u Srbiji (IMPRES, Vrtići bez granica) kao i stanje, potrebe i potencijale prakse PVO u Srbiji (zaključci Prvog kongresa predškolskih radnika Srbije, 2015).

Nove Osnove programa PVO su pre donošenja pilotirane u praksi. Na icijativu MPNTR- a, Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, je u skladu sa svojim nadležnostima i zakonskim procedurama izrade programskih dokumenata, vodio proces izrade novih Osnova programa. Predog novih Osnova programa, izrađen od strane radne grupe praktičara pilotiran jeu praksi, uz stalno praćenje ZUOV i MPNTR. Uporedo su nove Osnove programa bile predmet nezavisne procene od strane relevantnog međunarodnog eksperta, kao i predmet nacionalne javne rasprave.

Donošenje novih Osnova programa PVO

Finalni dokument koji je rezultat navedenog participativnog procesa izrade dobio je pozitivno mišljenje najvišeg nacionalnog tela u oblasti obrazovanja – Nacionalnog prosvetnog saveta i kao takav donet od strane Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Primena novih Osnova programa podržana je izradom brojnih podzakonskih  akata

Osnove programa PVO je dokument koji daje okvir i smernice. Njegova primena jeste i biće podržana kroz donošenje pratećih normativnih akata, usklađivanje odgovarajućih pravilnika, stručnih uputstava, vodiča i priručnika.

Reformske inicijative i implementacija novih Osnova programa podržane su kroz podzakonsku regulativu ( Pravilnik o standardima kompetencija za profesiju vaspitača i njegovog profesionalnog razvoja   („Službeni glasnik RS-Prosvetni glasnik“, br. 16/18) od 17.09.2018. godine), Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 14/18),  Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanove (Službeni glasnik RS, br. 10/19) od 15.02.2019. godine, primenjuje se počev od školske 2019/2020. Godine),  Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti predškolske ustanove (Sl. glasnik RS” – Prosvetni glasnik, br. 1/19) koji se primenjuje od 19. 02.2019. god),  Pravilnik o vrsti, nazivu, sadržaju i izgledu obrazaca evidencija i javnih isprava i načinu njihovog vođenja, popunjavanja i izdavanja u predškolskoj ustanovi (stupio na snagu 12.09.2019. godine); Kroz projekat: „Podrška reformi sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja“ (SUPER – IPA 14) biće pružena stručna podrška za izradu:  Stručnog uputstva za izradu i razvijanje predškolskog programa ustanove, Pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje različitih oblika i programa vaspitno-obrazovnog rada, drugih oblika rada i usluga koje ostvaruje predškolska ustanova (jun 2020),  Pravilnika o standardima kompetencija stručnih saradnika u predškolskim ustanovama i  Pravilnika o programu svih oblika rada stručnih saradnika (septembar-oktobar 2020).  U toku je kreiranje i uspostavljanje aplikacije za elektronsko vođenje pedagoške dokumentacije.): Pružanje intenzivne podrške predškolskim ustanovama i praktičarima za primenu novih Osnova programa PVO Po prvi put se sistemska podrška razvoju kvaliteta sistema PVO pruža na nacionalnom nivou, nivou PU, kao i na nivou praktičara koji neposredno realizuju programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja: Četvorogodišnji sveobuhvatan program jačanja kapaciteta predškolskih ustanova je razvijen i realizuje se u saradnji MPNTRa, IPA/Filozofski fakultet u Beogradu i UNICEF-om u okviru projekta Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje koji se uz finansijsku podršku Međunarodne banke za obnovu i razvoj, realizuje u periodu 2019 – 2022. godine. Programom  će biti obuhvaćeno 12.000 (oko 60%) profesionalaca iz svih javnih PU.

Uspostavljen je tim od 90 trenera/mentora (34 univerzitetska profesora (38%), 37 stručnih saradnika i 19 vaspitača (21%)), koji realizuje petodnevne klasične i onlajn obuke i pružaju mentorsku podršku ustanovama, uz podršku IPA, a na osnovu prethodnog iskustva razvoja Mreže praktičara za podršku PVO.

Program jačanja kapaciteta osim obuka uključuje inetenzivnu šestomesečnu mentorsku podršku predškolskim ustanovama za primenu novih Osnova programa, kao i horizontalne razmene sa ustanovama koje su razvile dobru praksu u skladu sa novim Osnovama programa i između ustanova u istoj fazi primene novih Osnova programa.

Pored Priručnika za trenere i Smernica za mentore,u pripremi su: Priručnik za vaspitače o uzrasno prikladnim strategijama implementacije novih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, Vodič za dokumentovanje, Priručnik za planiranje i kreiranje prostora, Priručnik o najboljim  praksama primene Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

U okviru Projekta radi se i na kreiranju resursa za implementaciju novog Okvira kvaliteta i unapređenju procedura za vrednovanje kvaliteta rada predškolskih ustanova u skladu sa novim Osnovama programa. Razvijeni su: opisi indikatora standarda kvaliteta, razvijeni i pilotirani alati za spoljašnje vrednovanje kvaliteta rada PU (potvrđene su metrijske karakteristike instrumenata za spoljašnje vrednovanje), na reprezentativnom stratifikovanom uzorku PU urađena je Studija o početnom stanju u vezi sa kvalitetom rada PU.

U cilju podrške promenama započetim u sistemu predškolskog vaspitanja i obrazovanja: svi prosvetni savetnici iz Školskih uprava MPNTR-a su učestvovali u obuci o Novim osnovama programa, kao i na jednodnevnom savetovanju o primeni novoizrađenih alata za spoljašnje vrednovanje. Realizovano je istraživanje o dosadašnjim praksama PU u samovrednovanju i na osnovu rezultata istraživanja od juna započinje priprema Vodiča za samovrednovanje, kojim će se proces samovrednovanja u većoj  meri staviti u funkciju razvoja refleksivne prakse i formiranja zajednice učenja. Projektom su planirane i aktivnosti koje treba da unaprede stručno usavršavanje koje realizuje PU, kao i unapređivanje digitalnih kompetencija vaspitača.

Strateški prioriteti razvoja i unapređivanja kvaliteta, pravednosti i dostupnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja realizuju se kroz veliki broj sinhronizovanih i koordinisanih projekata i inicijativa. Postoji sinergija i usklađenost svih projekata i inicijativa u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja koji se realizuju u saradnji sa mnogobrojnim partnerskih organizacija: kreirana je obuka za direktore PU, čiji je cilj jačanje njihovih profesionalnih kompetencija, podrška jedinicama lokalane samouprave u cilju povećanja obuhvata dece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem kroz izgradnju novih vrtića, rekonstrukciju i prenamenu pogodnih prostora na lokalu za potrebe realizacije programa PVO, kao i kroz dodelu grantova jedinicama lokalne samouprave za povećanje obuhvata i unapređenje društvene brige o deci (projekat Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje, Vrtići bez granica…). Kontinuirana medijska kampanja u cilju promocije kvalitetnog inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ali i jačanje kapaciteta lokalnih institucija da međusobno sarađuju i planiraju razvoj predškolskog vaspitanja i obrazovanja (realizuje se kroz projekat SUPER).

Kao podrška predškolskim ustanovama u uvođenju i implementaciji novih Osnova programa (skladu sa zahtevima nove programske koncepcije), predškolske ustanove u 56 najsiromašnijih opština su opremljene  nameštajem, didaktičkim sredstvima i IKT opremom kroz projekat IPA 2014: Ka celoživotnom učenju, (vrednost oko milion evra), Save the children (22 vaspitne grupe u 16 PU, 9.550.680 RSD), UNICEF (10 PU).

Unapređivanje inicijalnog obrazovanja vaspitača i sistema njihovog profesionalnog razvoja i napredovanja kao važna karika u građenju kvalitetnog PVO pokrenuto je odstrane MPNTR formiranjem dve radne grupe.

Započet je rad na uspostavljanju jedinstvenog informacionog sistema (JISP) za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Republici Srbiji kako bi se obezbedio i unapredio proces donošenja odluka zasnovan na podacima.

Primena novih osnova programa i unapređenje kvaliteta PVO oslanja se na dostignuća i resurse do sada realizovanih reformskih inicijativa i projekata.

Takođe, opredeljenje MPNTR je da odluke o pravcima razvoja donosi na temelju relevantnih analiza i istraživanja (Saradnja sa Unicefom).

Za razliku od prethodnih osnova programa koje su uvođene bez prateće sistemske podrške, ovaj put to nije slučaj. Pred nama su izazovi, kojima smo verujemo, dorasli.

Digitalni svet za buduće prvake

Od septembra učenike prvog razreda osnovne škole očekuje novi nastavni predmet pod nazivom Digitalni svet, koji će im pružiti osnovna znanja iz te oblasti. Novi predmet će zameniti Projektnu nastavu tako da se fond časova neće menjati. Projektnu nastavu kao nastavni predmet ukidamo, ali projektna nastava kao metoda rada i dalje ostaje zastupljena, objasnila je savetnica ministra prosvete Biljana Marić. Prema njenim rečima, učenicima prvog ciklusa osnovnog obrazovanja Digitalni svet će predavati nastavnici razredne nastave.

Nastavnici koji su u obrazovnom sistemu, raspolažu određenim kompetencijama koje su po programu nastave i učenja neophodne za realizaciju novih sadržaja. Svi pedagoški fakulteti od 1993. godine imaju u svojim studijskim programima, dva nastavna predmeta informatiku i obrazovne tehnologije. Tako da svi koji su završili učiteljske fakultete prošli tu oblast, kazala je Marić za Tanjug. Ona je potvrdila da će za prosvetne radnike biti organizovane i obuke za novi predmet i da će im za realizaciju obuke na raspolaganju biti dostupni propratni materijali u pisanom i digitalnom obliku.

Prijemni u Karlovačkoj od 11. juna

Prijavljivanje đaka za polaganje prijemnog ispita radi upisa u Karlovačku gimnaziju završeno je 20. maja.  Tokom aprila održano je probno prijavljivanje, a učenici kojima je to pošlo za rukom tada, trebali su dodatno da se prijave. Prijavljivanje se sastoji iz tri koraka; popunjavanjem obrasca preuzetog sa linka, obrazac je trebalo poslati na imejl-adresu karlgimnazija­yahoo.com, pri čemu je u tekstu imejla trebalo navedesti ID broj koji su dobili prilikom prvog prijavljivanja, a nakon toga, sa školske adrese svima se šalje potvrda prijema prijave, čime se završava postupak.

– Ove godine, osim standardnih šest filoloških odeljenja, upisaćemo i jedno specijalizovano, namenjeno deci koja su talentovana i pokazuju posebno interesovanje za istoriju i geografiju – kaže direktor Karlovačke gimnazije Radovan Kovačević.  – Prijemni ispit za upis u to odeljenje biće održan 11. juna, s tim što u 10 sati polažu istoriju, a u 14 časova geografiju. Prilikom bodovanja uzeće im se u obzir test na kojem su postigli veći uspeh. Za 12. i 13. jun zakazani su prijemni ispiti za upis u filološka odeljenja. Prvog dana se polaže test iz srpskog jezika i književnosti, a sutradan iz stranih jezika. Škola je i ove godine organizovala pripremnu nastavu, koju je pohađalo 170 đaka. Kako kaže Kovačević, od decembra, kada je počela, do 15. marta, većina časova je održana. Od ove sedmice do samog prijemnog ispita, profesori će đacima koji su pohađali pripremnu nastavu, držati časove onlajn. To je, kako napominje direktor, svojevrsna pomoć đacima u okolnostima izazvanim pandemijom. Na dan polaganja prijemnog ispita kandidati su u obavezi da ponesu đačku knjižicu, a dokumentacija se obrađuje u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Prilikom popunjavanja prijave, u slučaju nedoumica i problema, kandidati mogu pozvati brojeve telefona koji su navedeni u obaveštenju na sajtu škole.

Detaljna uputstva i sve informacije upisu roditelji i kandidati mogu saznati na zvaničnoj internet stranici škole www.karlovackagimnazija.rs.

Onlajn upis u Muzičku školu “Petar Konjović” u Bečeju

Škola za osnovno muzičko vaspitanje i obrazovanje “Petar Konjović“ u Bečeju u novu školsku godinu upisuje 45 đaka. Do sada je pristiglo 17 onlajn prijava, a budući učenici škole na raspolaganju imaju šest smerova – klavir, violina, harmonika, gitara, tambura, klarinet i solo pevanje. Zainteresovani đaci na internet stranici muzičke škole “Petar Konjović” mogu pronaći obrazac, popuniti ga i poslati elektronski. Svi kandidati će biti pozvani na proveru muzičkih sposobnosti. Tamara Krajtmar, direktorka MŠ “Petar Konjović” Bečej kaže: “Na instrumentu klavir imamo osam slobodnih mesta, isto toliko i na violini, po jedno na gitari i  harmonici, dok polaznike solo pevanja očekuju četiri mesta. Prve nedelje juna pozvaćemo sve koji su se onlajn prijavili, a testiranje muzičkih sposobnosti biće u zgradi škole.”

Bečejska muzička škola prošle godine otvorila istureno odeljenje u Čurugu, a tamo su ostala još četiri slobodna mesta na instrumentu klavir. U novoj školskoj godini, nadaju se u Muzičkoj školi “Petar Konjović” otvoriće i odeljenje u Temerinu i to za tri instrumenta. “Tamo je planirano da se upišu učenici na instrumentu tambura, klavir i klarinet. Očekujemo jednu klasu od 17 novih učenika na klaviru, šest učenika na tamburi i pet na klarinetu”, ističe Krajtmar. Odlukom Ministarstva prosvete, učenici završnih razreda druge nedelje juna polagaće ispite u zgradi muzičke škole, uz poštovanje propisanih mera zaštite. Muzička škola “Petar Konjović“ broji oko 300 đaka, a ove godine ispratiće 26 diplomaca. https://www.youtube.com/watch?v=ppaMYvLzico&feature=emb_logo

Beograd dobija spomenik Tagorea

Predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević i ambasador Indije Subrat Batačardži razgovarali su  o kulturnoj saradnji dve zemlje i postavljaju biste indijskog književnika i nobelovca Rabindranata Tagorea u Beogradu, kao i o mogućnosti da Nju Delhi dobije spomenik Ivi Andriću. Ambasador je obavestio Nikodijevića da je Ambasada Indije pokrenula inicijativu da se u Beogradu postavi bista velikog indijskog književnika Rabindranata Tagorea (1861-1941) što je, kako se navodi u saopštenju, prihvaćeno sa velikim odobravanjem.

Tagore je prvi nobelovac sa azijskog kontinenta, istorijska ličnost poznata širom sveta, u Beogradu je boravio 1926. godine, kada je i održao predavanje na Univerzitetu, a ambasador je predlog izneo imajući u vidu bliske i prijateljske odnose Srbije i Indije, a u sklopu realizacije Sporazuma o saradnji u oblasti kulture i umetnosti. Zahvaljujući na inicijativi Nikodijević je istakao prijateljstvo dva naroda, istorijske veze i postupno političko razumevanje dve države i u duhu razvoja kulturne saradnje i razmene kulturnog nasleđa predložio da glavni grad Indije, Nju Delhi dobije bistu nobelovca Ive Andrića.

U razgovoru o inicijativi rečeno je da bi se kroz zajedničko idejno rešenje i usaglašeno mišljenje Komisije za spomenike i nazive trgova i ulica, došlo do obostrano prihvatljivog rešenja za finalni izgled biste, čiju bi izradu i dopremanje obezbedila Indija. Dogovoreno je da se predlože tri lokacije u Beogradu i da se nakon usaglašavanja pristupi proceduri usvajanja potrebnih dozvola i rešenja kako bi indijski pesnik dobio što pre spomenik u Beogradu.

Vremeplov: Rođen Milanković

Na današnji dan 28. maja 1879. rođen je srpski matematičar, astronom i geofizičar Milutin Milanković. Milanković je bio naučnik svetskog ugleda, osnivač Katedre za nebesku mehaniku na Beogradskom univerzitetu, potpredsednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Građevinsku tehniku je studirao u Beču, gde je i doktorirao. Bio je profesor teorijske fizike, a bavio se i kosmičkom fizikom i geofizikom. U prvom delu, objavljenom na francuskom jeziku – “Matematička teorija termičkih pojava izazvanih Sunčevom radijacijom” izložio je novu teoriju rasporeda Sunčevih radijacija na površini planeta i toka klimatskih promena u geološkoj prošlosti Zemlje.

Milanković je tvorac dosad najpreciznijeg kalendara, u kojem je kalendarska godina svega dve sekunde duža od sadašnje tropske godine. Milankovićev kalendar zahtevao bi korekciju tek za 28.000 godina. Ovaj kalendar zvanično je prihvaćen na Vaseljenskom saboru u Carigradu 1923. godine, ali nikada nije primijenjen u praksi.

Kao i svi vizionari, Milanković nije doživeo da njegove teorije steknu punu afirmaciju. Tek od 1976. godine kada su emprijska istraživanja dokazala preciznost Milankovićevih teorija, njegov ugled u svetskoj nauci vrtoglavo raste. Njegovo kapitalno delo “Kanon osunčavanja i njegova primena na problem ledenih doba” svrstano je u najznačajnija naučna dela 20. veka. Milutina Milankovića svetska nauka uvrstila je među 5 najvećih naučnika 20. stoleća, a NASA, agencija za svemirska istraživanja, među 15 najvećih naučnika svih vremena koji su se bavili planetom Zemljom.

U Milankovićevu čast jedan krater na Mesecu, jedan na Marsu i jedan planetoid nazvani su njegovim imenom. Jedna od budućih ekspedicija na Mars nosiće Milankovićevo ime. UNESCO je 2009. godinu, povodom 130. godišnjice naučnikovog rođenja, proglasio Milankovićevom godinom. U svetu se održavaju međunarodni naučni simpozijumi posvećeni Milankoviću, a globalna promena klime na Zemlji čini njegovo delo trajno aktuelnim.

Njegovi najvažniji radovi su: “Kanon der Erdbestrahlung”, “Nebeska mehanika”, “Osnovi nebeske mehanike”, “Sekular

Vremeplov: Umro Tihomir Đorđević

 Srpski etnolog i folklorista Tihomir Đorđević, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske kraljevske akademije umro je na današnji dan 28. maja 1944. godine. Objavio oko 700 studija, putopisa, beležaka i komentara o srpskim narodnim običajima.

Vremeplov: Srpski službeni jezik u Kneževini Srbiji

Na današnji dan 28. maja 1834. godine u Kneževini Srbiji uveden srpski jezik kao službeni u prepisci s turskim vlastima, koja je dotad vođena isključivo na turskom.

Vremeplov: “Zlatna palma” za Kusturicu

Na filmskom festivalu u Kanu na današnji dan 28. maja 1995. godine jugoslovenski reditelj Emir Kusturica dobio “Zlatnu palmu” za film “Podzemlje”. Deset godina ranije Kusturica dobio istu nagradu za film “Otac na službenom putu”.

Vremeplov: Milošević prihvatio uslove za prekid bombardovanja

Pošto je avijacija NATO pojačala napade na Jugoslaviju, jugoslovenski predsednik Slobodan Milošević, je posle razgovora sa specijalnim predstavnikom ruskog predsednika Viktorom Černomirdinom, na današnji dan 28. maja 1999. godine prihvatio uslove zapadnih zemalja za prekid bombardovanja.

Vremeplov: Prva Dečija konferencija afričkih nacija

Na današnji dan 28. maja 28. maja 2001. godine u Kairu održana prva Dečija konferencija afričkih nacija.

Vremeplov: Rođen Gijotin

 Francuski lekar Žozef Injas Gijotin, profesor anatomije rođen je  na današnji dan 28. maja 1738. godine. U vreme Francuske revolucije predložio izvršenje smrtne kazne spravom za odsecanje glave, koja bi skratila muke osuđeniku. Od 1792. ta sprava nosi njegovo ime. 

Vremeplov: Ukinut “Orijent-ekspres

Na današnji dan 28. maja 1961. godine ukinut je “Orijent-ekspres”, voz koji je 78 godina saobraćao na liniji Pariz-Istanbul.

Vremeplov: Prva žena na čelu Oksforda

Luiz Ričardson prva žena imenovana je, na današnji dan 28. maja 2015. godine, na čelo Univerziteta Oksford od njegovog osnivanja 1230. godine.

Učenica iz Čikaga iz američkih udžbenika izbrisala laži o Srbima

Srednjoškolka iz Čikaga Katarina Ristić (17) promenila je udžbenik iz savremene istorije za srednje škole u Školskom distriktu Park Ridž grada Čikaga, u američkoj državi Ilinois. Zahvaljujući Kaći i njenom ocu Ranku, u tamošnjim knjigama više ne stoji da je “Srbija  devedesetih izvršila agresiju na BiH i ubila 200.000 muslimana”. Izbačene su lekcije u kojima piše da je predsednik Slobodan Milošević odgovoran za genocid u Bosni, a termin “genocid u Bosni” zamenjen je rečju atrocity (ekstremno surov, nasilan akt)… Školski odbor distrikta “promenio je istoriju” posle žalbe porodice Ristić na program i nakon davanja stručnog mišljenja profesora Tomasa Mokaitisa sa Univerziteta “De Pol”, koji je, inače, devedesetih bio agresivno antisrpski orijentisan.

Ristići su inače u Ameriku, kao izbeglice, stigli 1996. godine. Katarina, za “Novosti”, objašnjava: “Imala sam 15 godina kada sam dobila zadatak da napišem seminarski rad na temu “Genocid nad Bošnjacima devedesetih”. O ratu sam znala ono što mi je otac ispričao: da smo u Ameriku došli jer su nam u Bosni popalili sve, a baka Koviljka je na Vozući silovana i ubijena 1993. Zamislite kako mi je bilo kada sam videla literaturu prema kojoj treba da pišem rad! Tada sam opet pitala oca”.

Ranko navodi je bio preneražen kada je video “buklet” o bosanskom genocidu prema kom njegova kćer i njene drugarice Karmen, Lindsi, Arili i Elison treba da naprave radove. Na zelenoj naslovnoj strani odštampana je kompozicija – srpski velikani, od Svetog Save, preko Nikole Tesle, Jovana Dučića, Novaka Đokovića, Vlade Divca… i strelica koja od njih “vodi” do masovnih grobnica Srebrenice. “Kaća je, naravno, napisala svoj rad iz drugih izvora i ocenjena je najvišom ocenom. Profesorka istorije mi je savetovala da se žalim na gradivo Školskom odboru i oni su zaista reagovali brzo. Angažovani ekspert sa Univerziteta “De Pol” svedočio je da je u pitanju neistina i direktor škole me je i zvanično izvestio o promeni nastavnog programa””, seća se Ranko.

Ristić prilaže pismo direktora: 1. Reč “genocid” se izbacuje i zamenjuje rečju atrocities, što se odnosi na navodnu agresiju Srbije na Bosnu i Hercegovinu, 2. Potvrđuje se da predsednik Slobodan Milošević nije bio osuđen za ratne zločine niti genocid, 3. Iz školskog programa izbacuju se sve knjige koje su sadržavale netačne informacije, 4. Uvodi se provera internet informacija koje se koriste u školstvu ovog distrikta, 5.  U program se uvode dokumenti i izvori koje je Katarina Ristić koristila u svojoj istrazi.

Katarina i njen otac Ranko, poreklom iz Zavidovića, u Americi su, tako, uradili posao za koji i najmoćnije lobističke grupe u SAD tvrde da je nemoguć. Promenili su antisrpski narativ u zemlji u kojoj je on osmišljen i učinili da bar u njihovom okrugu istina o krvavim devedesetim u BiH ne bude lažna i jednostrana.  Kada je bitka dobijena, Ranko je uspostavio kontakt sa portalom “Srbijan tajms”: “Dogovorili smo se da obavestimo sve naše eparhije i sva udruženja Srba u SAD o putu kako se lažna istorija može promeniti. Sistem u Americi omogućava svakoj zajednici da utiče na školstvo i da nema nikavih problema da istina nadjača propagandne laži. To je veliki posao i moramo mi Srbi koji živimo u SAD da ga uradimo, svako u svom američkom “dvorištu””, priča Ranko. 

Antonije Kovačević, urednik “Srbijan tajmsa”, za “Novosti” objašnjava planove: “Obavestili smo vrh SPC i našu diplomatsku službu u SAD o svemu i uveravaju nas da ćemo dobiti svu neophodnu pomoć. Srpska zajednica širom SAD uskoro organizovano kreće da pretresa gradivo iz istorije”.

Šef katedre: Gradivo o Srbima internet preterivanje

Tomas Mokaitis, šef katedre istorije na čikaškom fakultetu “De Pol”, važi za čoveka koji je napisao najmračnije neistine o srpskom narodu u BiH. Poredio je, u vreme dok je radio i za Američki institut za mir, koji je devedesetih vodila iz senke Medlin Olbrajt, Miloševića sa Hitlerom. Sada je lično napisao preporuku Školskoj upravi ustanove u kojoj uči Katarina da se promeni program jer je gradivo o Srbima “internet preterivanje”. A u kabinetima ovog fakulteta profesor islamskog prava Šerif Basiun pisao je Statut Haškog suda 1993. godine, preformulisavši međunarodno značenje termina genocid ne bi li ga prilagodio “srpskoj krivici”.

Islamisti prete smrću jer je rekla istinu o ratu

Nakon što su mediji objavili da je srednjoškolka Katarina Ristić, Srpkinja iz Čikaga promenila školski program lažne istorije o ratu u Bosni, ona i njen otac neprekidno dobijaju pretnje smrću od islamskih organizacija i pojedinaca koji tvrde da promena gradiva zbog nje predstavlja – negiranje genocida u Srebrenici. O gadostima, otvorenim pretnjama fizičkim povređivanjem, pa i smrću, Ranko Ristić, Katarinin otac, kaže, ne može ni da govori. Očekivao je reakcije na promenu udžbenika  iz savremene istorije za srednje škole u distriktu Park Ridž, ali da će mu zbog toga život biti u opasnosti – nije. “Ne želimo da reagujemo na isti način kao muslimani, gadostima i pretnjama za vreme Bajrama, sada je najvažnije da objasnimo školi šta se zapravo dešava, jer je uprava zatrpana mejlovima, u kojima se tvrdi da zapravo mi menjamo istoriju”, kaže on za Sputnjik.

“Nedavno se promenio i direktor, to je sada jedna žena koja baš i ne razume šta se desilo pre tri godine. A sve se desilo pre tri godine i to je završena priča. Promenili smo program, sporne informacije o ratu u BiH i to je to. Oni sada ne mogu ništa u vezi toga da urade, ali nova direktorka je dobila sigurno 50 pisama od svih bosanskih organizacija i od bosanskog konzulata. Ona njima odgovara na osnovu verzije koju oni njoj serviraju, a zatim sve to objavljuju u svojim medijima.

U jednom od muslimanskih medija u SAD, portalu sejl.org, se pojavila i izjava generalnog konzula Bosne i Hercegovine Elvira Resića, da “istina o ratu protiv Bosne nije pitanje lične interpretacije, već je utvrđena pravosnažnim presudama međunarodnih sudova i vrlo precizno definisana rezolucijama američkih parlamenata“. U tekstu se dalje napominje da je konzul uputio pismo upravi Emerson škole i upoznao je sa ovim informacijama.

Ratne vođe: Sveti Sava, Tesla, Divac i Đoković

Katarinin otac Ranko Ristić  pripremio je odgovor za konzula i zatražiće prijem kako bi mu uručio dokumente koji potvrđuju da su iz udžbenika izbačeni isključivo lažirani istorijski podaci, da je Srbija napala Bosnu i Hercegovinu i izvršila genocid u kome je ubila 200.000 Bošnjaka, da je Slobodan Milošević osuđen za genocid nad Bošnjacima, a objašnjeno je i da Sveti Sava, Tesla, Vlade Divac i Novak Đoković nisu srpske ratne vođe koji su počinili genocid u Bosni. “Bosanski konzulat nije samo muslimanski, taj konzulat ovde predstavlja i mene koji sam iz BiH, tako da smo već informisali i ambasadora Bosne i Hercegovine. To je sve sada u procesu“, kaže nam Ristić. On dodaje da je i u srpskim medijima izašlo nekoliko članaka o Katarini i njenoj akciji koji su pozitivni, ali nemaju pravu vezu sa ovom temom, što može biti veoma opasno i poništiti čitav trud oko toga da buduće generacije u Americi saznaju pravu istinu o ratu u BiH. Zato apeluje na srpske medije da budu oprezni. “Ako počnemo da širimo temu u globalu, bojim se da će se izgubiti vrednost ovoga što smo uradili. Naš cilj je da do promene školskog programa dođe u više distrikta, da izmenimo barem neke laži. Ako počnemo da optužujemo jedni druge, i da rat opisujemo divljacima koji nam prete, a koji ga nisu ni videli, mislim da će naš rad da se izgubi u svemu tome“, kaže Ristić.

Bez straha od internet ratnika

Ranko Ristić dodaje da se za sada još nije obratio policiji, jer se, kako kaže, ne plaši internet ratnika, ali ako se pretnje nastave, to će svakako učiniti. Dobio je i puno pisama podrške srpskih organizacija i uopšte ljudi koji nude pomoć njegovoj porodici, a na pitanje kako je Katarina, koja još ide u srednju školu, primila pretnje, odgovara; “Veoma, veoma me je iznenadila. Ona je u suštini jedna stidljiva devojčica, nije glasna, ona se ne eksponira, ali je jako inteligentna i odličan je đak. Mislio sam da će se uplašiti, međutim, nije, nije odgovorila ni na jednu poruku, ali je uradila skrinšotove i to čuva“, kaže Ristić i dodaje da će učiniti sve da njegov odgovor na pretnje i nove laži ne izazove i novu mržnju.

By admin