Predsednicima organizacija NSJ§, svima
Medijima

U SUSRET 12. JUNU – SVETSKOM DANU BORBE PROTIV DEČIJEG RADA: KRIZA COVID-19 UTIČE NA DEČIJI RAD

Zaštitimo decu od dečijeg rada, sada, više nego ikada!

Aktivisti borbe protiv dečijeg rada, među kojima su i članovi NSJSS i granskih sindikata iz ove sindikalne centrale, a naročito članovi NSPRV, odnosno NSPRS, 12. juna 2020. godine na Svetski dan borbe protiv dečijeg rada usredsrediće se, po 15. put,  na problem dečijeg rada i podsetiti donosioce odluka i javnost na uticaj aktuelne krize izazvane pandemijom na dečiji rad.

“Zdravstvena pandemija COVID-19 i rezultirajući ekonomski šok na  tržište rada imaju ogroman uticaj na živote ljudi. Nažalost, deca su ona koja zbog toga prva pate. Kriza može gurnuti milione i inače  ranjive dece u dečiji rad. Već sada se procenjuje  da su 152 miliona dece u dečjem radu, od kojih je 72 miliona u, po njihovo zdravlje i bezbednost,  opasnom radu. Ova deca su sada izložena još većem riziku da se suoče sa okolnostima koje su još teže i  da rade duže”, saopštili su nedavno predstavnici međunarodne koalicije.

Međunarodna organizacija rada (ILO, kod nas MOR) kao lider borbe protiv dečijeg rada se priključila pozivu Antonija Gutereša, generalnog sekretara UN na akciju za sprečavanje nasilja nad decom u vreme pandemije COVID-19. “Međuresorska radna grupa UN-a za  sprečavanje nasilja nad decom, snažno podržava apel generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonia Guterresa o zaštiti prava dece i očuvanju njihovog  komoditeta  za vreme i posle pandemije COVID-19. Svi zajedno moramo osigurati da deca budu uključena u sve odluke o odgovoru i oporavku COVID-19, tako da nijedno dete ne bude izostavljeno”, saopšteno je iz  UN.

Nakon uputstva o politici delovanja generalnog sekretara UN, Međuresorska radna grupa  UN za nasilje nad decom objavila je  i Agendu za delovanje u vreme i nakon pandemije.

Program ILO – IPEC (International Programme on the Elimination of Child Labour) za eliminaciju dečijeg rada kreiran je 1992. godine sa ciljem progresivne eliminacije dečijeg rada, što je trebalo postići jačanjem kapaciteta  zemalja da se bave tim problemom i promovisanjem svetskog pokreta za borbu protiv dečijeg rada. IPEC trenutno ima aktivnosti u 88 zemalja, koje su,  sa godišnjim izdacima na projektima tehničke saradnje u 2008. dostigli više od 61 milion USD. To je najveći takav program na svetu i najveći pojedinačni operativni program MOR-a.

Broj i spektar IPEC-ovih partnera tokom godina se proširio i sada uključuju organizacije poslodavaca i radnika, međunarodne i vladine agencije, privatne kompanije, organizacije sa uticajem u lokalnoj zajednici, nevladine organizacije, medije, parlamentarce, sudstvo, univerzitete, verske grupe i, naravno, decu i njihove porodice.

Rad IPEC-a na uklanjanju dečijeg rada važan je aspekt Agende dostojanstvenog rada ILO-a. Dečiji rad ne samo da sprečava decu da steknu veštine i obrazovanje koje su im potrebne za bolju budućnost, već produbljuje siromaštvo i utiče na nacionalne ekonomije kroz gubitak konkurentnosti, produktivnosti i potencijalnog dohotka. Oslobađanje dece  od dečijeg rada, pružanje usluga obrazovanja i pomoć njihovim porodicama kroz obuke i zapošljavanje direktno doprinosi  i stvaranju dostojnog rada za odrasle.

Iako je i dalje cilj IPEC-a sprečavanje i eliminacija svih oblika dečijeg rada, prioritetni ciljevi za trenutno dejstvo su najgori oblici dečijeg rada, koji su definisani Konvencijom ILO o najgorim oblicima dečijeg rada iz 1999. godine (br. 182):

– svi oblici ropstva ili praksi sličnih ropstvu,

– prodaja i trgovina decom,

– dužničko ropstvo i kmetstvo,  prinudni ili obavezni rad, uključujući prinudno ili obavezno regrutovanje dece radi korišćenja u oružanim sukobima;

– upotreba, nabavka ili nuđenje deteta za prostituciju, za proizvodnju pornografije ili za pornografske predstave;

– upotrebu, nabavka ili pružanje deteta za nezakonite aktivnosti, posebno u proizvodnji i prometu droga kako je definisano u relevantnim međunarodnim ugovorima;

– posao koji, po svojoj prirodi ili okolnostima u kojima se vrši, može naštetiti zdravlju, bezbednosti ili moralnom razvoju dece.

NSJSS i naši granski sindikati prilagodiće svoje aktivnosti nastaloj situaciji, uostalom kao što su uradili i sa aktivnostima vezane za Globalnu nedelju akcije za obrazovanje i Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu i odložene grupne aktivnosti održati čim se za to steknu uslovi, a najkasnije 5. oktobra na Svetski dan nastavnika i/li 7. oktobra na Svetski dan dostojanstvenog rada.

Više o ovim aktivnostima na našim sajtovima, sa kojih možete preuzeti i materijale (plakate, liflete, saopštenja, …) vezane za ove, za nas, značajne datume,

COVID-19: Ne dečijem radu, deci je mesto u školi!
Zaštitimo prava i komoditet dece u vreme i nakon pandemije!
Pridružite nam se!
Novi Sad, 08.06.2020.god.
prof. Hadži Zdravko M. Kovač, predsednik

By admin

WordPress PopUp