НСПРВ је поново данас упутио позив на акционo јединство и захтев за подношење предлога анекса постојећег ПКУ.

Текст позива преносимо у целости.

“Поштоване колеге,

Након саопштења са састанка којем сте присуствовали у петак у министарству, а који се тицао тренутних судских спорова, да се закључити да држава нема намеру да одмах крене у измену прописа који уређују материју регреса и топлог оброка. Наиме, ако смо добро закључили, очекивања су да се то реши наредним колективним уговором, односно када Влада Србије изнесе свој став.

Наш став је да нема потребе за чекање и да се поменуто право лако може анексирати у постојећи Посебни колективни уговор за основне и средње школе и домове ученика.

У том смислу, као организација која припада Синдикату радника у просвети Србије, али и као организација која сматра да о овако важним питањима не би смело бити било какве разлике међу нама, предлажемо да Ви, представници реп. синдиката предложите следећи анекс.

У члану 26 Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (”Сл. гласник РС”, број, број 21/2015, 16/2018-Споразум, 8/2019-Споразум и 92/2020) иза става8. додају се ставови 9.,10. и 11. који гласе:

„Послодавац је дужан да запосленом обезбеди накнаду трошкова и то за:

1) месечну исхрану у току рада за дане проведене на раду у висини 20% просечне месечне зараде у Републици,према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике,

2) регрес за коришћење годишњег одмора, ако запослени има право на годишњи одмор у трајању од најмање 20 радних дана, у висини 75% од просечне месечне зараде у Републици према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за послове статистике, а сразмеран део регреса за коришћење годишњег одмора, ако запослени има право на годишњи одмор у трајању краћем од 20 радних дана,

3) остале накнаде трошкова, у складу са општим актом.

Накнаду за исхрану у смислу става 9. тачка 1) овог колективног уговора, послодавац може уговорити и са лицем које врши привремене или повремене послове.

Регрес у смислу става 9. тачка 2) овог члана, исплаћује се, у принципу, при одласку запосленог на годишњи одмор, а најкасније до 31. децембра текуће године.”

Проактивно деловање на овом пољу показало би спремност синдиката да реагује о овим кризним ситуацијама. Наравно, једнако важно је присуство и став синдиката када дође до корекције Уредбе о коефицијентима, која је можда још и више основ за многа незадовољства и судске спорове.

Молим Вас да потврдите пријем овог маила.

Душан Кокот, председник ИО НСПРВ


By admin

WordPress PopUp