МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Београд, Немањина 22-26

– Н/р г-дину Бранку Ружићу, министру

На основу информација које смо добили са састанка у Министарству просвете,одржаног  26. фебруара 2021. године, а поводом великог броја тужби у вези са накнадом трошкова (регрес и топли оброк), и идеје да се та неспорна права запослених јасно дефинишу новим Посебним колективним уговором за запослене у установама предшколског васпитања и образовања (ПКУ), обраћамо Вам се са захтевом да се одмах отворе преговори око анексирања ПКУ. По нашем мишљењу крајње је непрофесионално и штетно чекати истек акта када се то право може дефинисати једноставним анексом.

Напомињемо, а Ви то свакако знате, велики број запослених у предшколском образовању (као и у другим установама образовања), корекцијом до „минималца“ добија минималну зараду за стандардни учинак и време проведено на раду (Закон о раду, члан 111. став 1.). Како је Законом дефинисано право на додатак заради за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора (Закон о раду, члан 118. став 1. тачка 5 и 6), и како та накнада ни теоријски не може бити део минималне зараде, потпуно је јасно да је запосленима то право годинама ускраћено.

Да би спречили отпочињање нових судских поступака и милионске штете по буџет Републике Србије, предлажемо следећи анекс:

У члану42. Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (”Сл. гласник РС”, број 97/2020) иза става4.додају се ставови 5.,6. и 7. који гласе:

      „Послодавац је дужан да запосленом обезбеди накнаду трошкова и то за:

1) месечну исхрану у току рада за дане проведене на раду у висини 20% просечне месечне зараде у Републици,премапоследњем објављеном податку републичког органа надлежног за пословестатистике

2) регрес за коришћење годишњег одмора, ако запослени има право на годишњи одмор у трајању од најмање 20 радних дана, у висини 75% од просечне месечне зараде у Републици према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за послове статистике, а сразмеран део регреса за коришћење годишњег одмора, ако запослени има право на годишњи одмор у трајању краћем од 20 радних дана

3) остале накнаде трошкова, у складу са општимактом.

Накнаду за исхрану у смислу става 9. тачка 1) овог колективног уговора, послодавац може уговорити и са лицем које  врши привремене или повременепослове.

Регрес у смислу става 9. тачка 2) овог члана исплаћује се, у принципу, при одласку запосленог на годишњи одмор, а најкасније до 31. децембра текућегодине.”

Нови Сад, 02.03.2021.год.

Председник ИО НСПРВ
Душан Кокот

By admin