Председнику Владе Србије,  Ани Брнабић

Министру финансија,  Синиши Малом

Министру просвете,  Бранку Ружићу

 

Поштовани,

 

Обраћамо Вам се у име запослених у образовању, да као највиши представници извршне власти Р. Србије, надлежни по питању исплате зарада и накнада запосленима у свим јавним службама (укључујући и образовање), отклоните све недоумице по питању исплате припадајуће накнаде за регрес за коришћење годишњег одмора и исхране у току рада.

Сви, наиме, знамо да је Законом о раду, као кровним законом у области рада, прописано да сви запослени у Р. Србији имају право на поменуте накнаде! Са друге стране, Законом о платама у државним органима и јавним службама прописано је да запослени у тим делатностима поменуту накнаду примају, али је она урачуната у припадајући коефицијент запосленог, дефинисан опет актом Владе Србије, односно Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Проблем је што листе од плате које запослени добијају, иако је то Законом о раду јасно прописано, не садрже видљиву, у новцу исказану поменуту накнаду. Истраживање мишљења нашег чланства указује да преко 94% испитаних не верује да тај додатак уопште и прима. Отуда оправдано питање да ли се те накнаде уопште исплаћују?

Све је постало још очигледније претходних година јер се запосленима којима је основна зарада утврђена у висини испод минималне (апсолутно је нејасно на основу ког закона је тако нешто могуће, а дешава се већ дуже од деценије?!), а затим исплаћена у висини минималне зараде, садржи и поменуте накнаде. Тада се намеће логичан закључак да, уколико је то тако како сада суд каже, онда није исплаћена минимална зарада у целости. Верујем да не треба Вас да подсећамо како се утвђује минимална сатнина и колико она износи. Дакле, нејасно је да ли је минимална сатнина утврђена одлуком Владе Србије чији сте представници, у јавним службама не износи 201,33 динара у овој години, већ нпр. 150 динара, вредност 1/8 кифле и јогурта и делић накнаде за регрес? Уколико је тако, како је то могуће? Како онда гласи формула за обрачун поменутих накнада запосленог, нпр. на месту наставника у основној школи чији је коефицијент , са VII степеном стручне спреме, утврђен у вредности 17.32? Да ли и он, попут свих запослених у Р. Србији има право на ту накнаду или је то право њему суштински ускраћено?

Подсећам Вас на право сваког запосленог да му зарада коју добија буде јасна и разумљива, да се зна шта је заправо његова зарада, а шта су трошкови који припадају свим запосленима у једнакој висини.

Симптоматично је то, да иако је Врховни касациони суд променио своју одлуку од пре 2 године, ни у једном судском поступку, а да је нама познато, послодавац НИЈЕ доказао (па чак ни покушао да докаже) да се та исплата поменутих накнада врши, увек упућујући на Вас као представнике Владе Србије која поменуте зараде и накнаде исплаћује преко трезора Р. Србије.

Са тим у вези, уколико Влада Р. Србије исплаћује обавезне и законом прописане накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора запосленима у установама јавних служби и државним органима, како то исплаћује, односно коју формулу за обрачун ових накнада користи?

Молимо за што хитнији одговор.

 

Нови Сад, 14.11.2022.год.

 

Председник ИО НСПРВ

Душан Кокот

Представницима Владе Србије

By admin